Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord

Statuten

Artikel 1. Naam en zetel
De vereniging draagt de naam Reddingsbrigade NOPTUNUS kortweg aangeduid met R.B. NOPTUNUS.
Zij heeft haar zetel te Emmeloord.

Artikel 2. Oprichting, duur, verenigingsjaar
De vereniging is opgericht 30 oktober 1973.
De vereniging wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.

Artikel 3.
Het verenigingsjaar loopt m.i.v. 1 januari 1981 tot 31 augustus 1981 en vervolgens van 1 september tot en met 31 augustus.

Artikel 4. Doel en middelen
De vereniging heeft ten doel:

 • De verdrinkingsdood te bestrijden;
 • Hulp te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water;
 • Het zwemmend- en varend- redden te bevorderen;
 • Het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder.

 

Artikel 5.
De vereniging tracht dit doel langs wettige weg te bereiken wel door :

 1. Het houden van cursussen en andere oefenbijeenkomsten;
 2. Het geven van voorlichting en het verstrekken van adviezen;
 3. Het maken van propaganda door middel van lezingen, demonstraties, tentoonstellingen en dergelijke;
 4. Het uitschrijven van / medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden en andere krachtmetingen;
 5. Het verkrijgen van steun en medewerking van de overheid en het bevorderen van overleg en samenwerking daarmede;
 6. Het houden van vergaderingen;
 7. Het bevorderen van maatregelen ter voorkoming van (water) ongevallen;
 8. Het toekennen en uitreiken van diploma’s, en / of insignes aan hen, die aan de eisen, vastgesteld door het bestuur, hebben voldaan;
 9. Het bevorderen van zwemonderricht;
 10. Alle andere wettige middelen, doe voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

Artikel 6. Externe organisatie
De vereniging kan zich aansluiten bij bonden, stichtingen, verenigingen en andere vormen van organisatie.

Artikel 7. Leden
De vereniging onderscheidt:

 • Leden;
 • Buitengewone leden;
 • Jeugdleden;
 • Buitengewone jeugdleden;
 • Donateurs (c.q. begunstigers);
 • Beschermheer;
 • Erevoorzitter;
 • Ereleden;
 • Leden van verdienste.

 

Artikel 8.
Leden zijn zij, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de 16 jarige leeftijd hebben bereikt, als zodanig zijn aangenomen.
Buitengewone leden zijn zij, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de 16 jarige leeftijd hebben bereikt, en die niet deelnemen aan de in Artikel 4 genoemde activiteiten van de vereniging.
Jeugdleden zijn zij, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de 16 jarige leeftijd nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn aangenomen.
Buitengewone jeugdleden zijn zij, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de 16 jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, en die niet deelnemen aan de in Artikel 4 genoemde activiteiten van de vereniging.
Donateurs (of begunstigers) zijn zij, die zich bereid verklaren de vereniging geldelijk te steunen door een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum nader bij het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.
Beschermheer (vrouwe) is hij / zij, die deze functie heeft aanvaard in het kader van een eretitel en die in een algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen als zodanig is benoemd.
Erevoorzitter is hij, die oud voorzitter zijnde, zich tijdens zijn voorzitterschap op uitzonderlijke wijze voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt en die in een algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur met tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig is benoemd.
Ereleden zijn leden, die uit hoofde van bijzondere verdiensten aan de vereniging bewezen, het erelidmaatschap op voordracht van het bestuur bij besluit van de algemene ledenvergadering met tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen is toegekend.
Leden van verdienste zijn zij, die de belangen van de vereniging op verdienstelijke wijze hebben behartigd en door het bestuur als zodanig zijn benoemd.

Artikel 9.
Leden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 10.
Het bestuur beslist over de toelating van de in Artikel 7 onder A t/m E genoemde leden.

Artikel 11.
De aanmelding tot het verkrijgen van het lidmaatschap van leden en donateurs dient te geschieden op de wijze als vermeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 12. Beëindigen lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:

 1. overlijden
 2. opzegging door lid
 3. opzegging namens de vereniging
 4. ontzetting
 5. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanner een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voort bestaan.
 6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd van het lidmaatschap te laten voortduren.
 8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 9. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een bestluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 10. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging behandelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 11. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 12. Van een bestluit tot een opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat de redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van een bestluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 13. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven desniettemin de jaarlijkse contributie en andere financiële bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 14. Tijdens de schorsing kunnen de rechten verbonden aan het lidmaatschap niet worden uitgeoefend, doch blijven de verplichtingen ten opzichte van de vereniging onveranderd bestaan.
 15. Leden, die het lidmaatschap opzeggen of die ontzet worden, kunnen door het bestuur worden verplicht tot het nakomen van de door de vereniging te hunnen behoeve of in opdracht van hen aangegane financiële verplichtingen.

 

Artikel 13. Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. Contributies;
 2. Bijdragen;
 3. Cursus- en examengelden, alsmede inschrijf- en inleggelden;
 4. Andere heffingen krachtens besluit van de algemene vergadering;
 5. Subsidies;
 6. Giften, erfstellingen, legaten en renten;
 7. Alle andere baten.

ad. a. De verschuldigde contributies voor leden, jeugdleden, buitengewone leden en buitengewone jeugdleden, worden jaarlijks door de algemene vergadering vast gesteld.
ad. b. De minimum bijdrage voor donateurs wordt eveneens jaarlijks door de algemene vergadering bepaald.
ad. c. Cursus- en examengelden, alsmede inschrijf- en inleggelden worden door het bestuur vastgesteld.
ad. f. De vereniging kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen.

 

Artikel 14.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van verplichting tot het betalen van contributie en / of bijdrage te verlenen.

Artikel 15.
1. De rechten en verplichtingen van leden en donateurs kunnen ten alle tijden wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse contributie c.q. bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft verschuldigd.

 1. Leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als een lid.
 2. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als een lid, doch zij betalen geen contributie.

 

Artikel 16. Bijzondere rechten en verplichtingen
1. Leden van de vereniging mogen, tenzij door het bestuur gemachtigd, geen briefwisseling namens de vereniging, noch persvertegenwoordigers of representanten van andere openbare media, zoals bijvoorbeeld radio en televisie, te woord staan of aan dezen mededelingen doen aangaande de aangelegenheden de vereniging betreffende.

 1. Bij overtreding van de bepalingen van het voorgaande lid kunnen gevolgen van Artikel 12, lid 1 sub c intreden.

 

Artikel 17. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 meerderjarige leden.
 2. De bestuursleden worden op de algemene vergadering met meerderheid van de stemmen uit en door de leden van de vereniging gekozen voor een periode van ten hoogste 3 jaar.

Aan ieder bestuurslid ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan door de algemene vergadering te allen tijde gevraagd en ongevraagd ontslag worden verleend.
Wie de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, komt in het algemeen niet voor benoeming of herbenoeming tot lid van het bestuur in aanmerking.
3. Het bestuur kan aan de algemene vergadering een aanbevelingslijst voorleggen voor elke te vervullen vacature.

 1. De samenstelling van het bestuur, de taak en de werkzaamheden van de afzonderlijke bestuursleden, alsmede de wijze van aftreden, worden geregeld in het huishoudelijk reglement, alles met inachtneming van het bij de statuten bepaalde.

De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

 1. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene vergadering in functie gekozen.

De overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld.

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.

Indien het secretariaat en het penningmeesterschap tijdelijk door 1 persoon wordt uitgeoefend, wordt voor deze periode door het bestuur uit bestuursleden een derde lid van het dagelijks bestuur gekozen.
De taak van het dagelijks bestuur wordt bij het huishoudelijk reglement geregeld.

 

Artikel 18. Bestuurstaak en vertegenwoordiging
1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur met het besturen van de vereniging belast.

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

Het bestuur is alsdan verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

 1. Het bestuur is bevoegd, behoudens het bepaalde in Artikel 20.3 van de statuten, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

 

Artikel 19.
1. Het bestuur is, na daartoe vooraf verkregen goedkeuring door de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of andere registergoederen; het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zicht tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

 1. Tot het aangaan van overeenkomsten van niet financiële aard, welke de vereniging voor langer dan een jaar binden, is de goedkeuring van de algemene ledenvergadering vereist.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 1. De algemene ledenvergadering kan bepalen, dat voor andere, nader bij huishoudelijk reglement aan te duiden rechtshandelingen, haar goedkeuring is vereist.
 2. De vereniging wordt zowel in als buiten rechtelijke vertegenwoordigd:
  1. Hetzij door het bestuur;
  2. Hetzij door het dagelijks bestuur;
  3. Hetzij door de voorzitter;
  4. Hetzij door degene, die door het bestuur voor één of meer bepaalde handelingen schriftelijk wordt gemachtigd.

Wie in een bepaald geval de vereniging vertegenwoordigt, wordt door het bestuur beslist.

 

Artikel 20. Jaarverslag, jaarrekening en verantwoording
1. het bestuur is verplicht van de vermogens toestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat te allen tijde daaruit haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlening van deze termijn, door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en van een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.

Na afloop van de termijn kan ieder lid in rechte deze rekening en verantwoording van het bestuur vorderen.

 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste 2 personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhouddeskundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek (kascommissie) zich alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 3. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar lang te bewaren.

 

Artikel 21. Algemene vergaderingen
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 1. Jaarlijks, uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering, de jaar vergadering, gehouden.

De oproeping voor deze vergadering geschiedt schriftelijk door het bestuur ten minste 14 dagen van te voren.
In deze vergadering komen onder meer aan de orde:

 • Jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in Artikel 20, met het jaarverslag van de aldaar bedoelde (kas)commissie;
 • De benoeming van de (kas)commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 • De begroting voor het lopende c.q. het eerstkomende verenigingsjaar;
 • Voorziening in eventuele vacatures;
 • Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

 

 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Deze algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt ofwel schriftelijk aan de adressen van de leden volgend het ledenregister ofwel door een convocatie in het clubblad. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 14 dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in Artikel 28.

 

Artikel 22.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken.
Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstige Artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel 23.
1. toegang tot de algemene vergadering hebben de personen genoemd in Artikel 7 van deze statuten.

 1. het bestuur kan hiervan afwijken en ook anderen toelaten.
 2. geen toegang hebben geschorste leden.
 3. slechts stemgerechtigde leden kunnen aan de beraadslagingen deelnemen. In het belang van de vereniging kan de voorzitter andere aanwezigen het woord verlenen.

 

Artikel 24.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter der vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere door het bestuur aan te wijzen bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in de leiding voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin.

Artikel 25.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe gewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij, die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De in houd van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 26. Besluitvorming
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangd.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Artikel 27. Stemrecht
1. Het stemrecht kan slechts in een vergadering uitgeoefend worden.
2. Ieder lid en buitengewoon lid heeft één stem. Jeugdleden en buitengewone jeugdleden worden op de vergadering vertegenwoordigd door de ouder(s) c.q. voogd(es) en deze hebben evenveel stemmen als het aantal jeugd- en buitengewone jeugdleden die zij vertegenwoordigen.
3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen personen plaats.
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen 2 personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer worden kunnen uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, bestlist het lot wie van beiden is gekozen.
4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
5. Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenst of acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
6. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bij een, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
7. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht gekomen.

Artikel 28. Statutenwijzigingen
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 5 dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden dan wel opgenomen in het clubblad.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde van de leden tegenwoordig is.
Is niet tweederde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden gesloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 29. Ontbinding
1. tot het ontbinden van de vereniging kan slechts worden besloten door een opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering, tenzij het in Artikel 27.7 vermelde van kracht is.
Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van artikel 28 is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het batig saldo bepaald en kunnen aanwijzingen inzake vereffening worden gegeven.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
3. Van een besluit tot ontbinding wordt een notariële akte opgemaakt.

Artikel 30. Huishoudelijk en andere reglementen
1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere bepalingen met betrekking tot het beheer en de organisatie van de vereniging.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Behalve het huishoudelijk reglement kunnen ook andere reglementen, ter regeling van bepaalde
activiteiten, vastgesteld door het bestuur.

Artikel 31. Slot bepalingen
Door de toetreding tot de vereniging aanvaardt de betrokkene tevens het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) en verklaard zich te zullen onderwerpen aan de bepalingen als vermeld in de statuten, reglementen en besluiten zowel van de vereniging als van de KNBRD.

Artikel 32.
De leden kunnen worden geacht, de in nood verkerende medemens naar beste weten en kunnen te helpen, doch kunnen uit hoofde van hun lidmaatschap niet verplicht worden het eigen leven in de waagschaal te stellen. Zij aanvaarden zonder enig voorbehoud de gevolgen van hun daden, ondernomen in het belang van de medemens, zonder aansprakelijkheid van de vereniging of vorengenoemde landelijke organisatie(s)

Artikel 33.
In gevallen, waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement en / of andere reglementen van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens deszelfs verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering.

Agenda

Geen evenementen

Aangesloten bij:

Social Media: