Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord

Privacyverklaring

Privacyverklaring | Reddingsbrigade Noptunus | Mei 2018


Verklaringen:
Lid / Leden:                                 Leden van Reddingsbrigade Noptunus, zowel minderjarig als volwassenen.

Wettelijk vertegenwoordiger:       De wettelijk vertegenwoordiger van handelsonbekwame leden, inclusief minderjarige leden.

Gemachtigden:                            Personen die een machtiging hebben gegeven om contributiegelden van hun bankrekening af te laten ten name van Reddingsbrigade Noptunus.             

Persoonsgegevens:                    De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is (Autoriteit Persoonsgegevens, 2018).

Art. 1     Identiteit van de vereniging.
                Reddingsbrigade Noptunus,
                aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen.

                KvK Nummer:                                  40060042
                E-mail:                                              info [at] noptunus.nl
                Website:                                            www.noptunus.nl

Art. 2     Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking.
2.1         
Persoonsgegevens van leden worden opgeslagen en verwerkt met de volgende doeleinden:

-Het onderhouden van de ledenadministratie.
-Het indelen van leden in lesgroepen passende bij leeftijd en geslacht.
-Het geven van lessen en verstrekken van diploma’s. 
-Het communiceren van informatie richting de leden.
-Het verbeteren van de functionaliteit van de website en/of nieuwsbrief. 
-Het organiseren van evenementen en het waarborgen van de veiligheid tijdens deze evenementen.
                              

2.2          De persoonsgegevens van gemachtigden, wettelijk vertegenwoordigers of (volwassen) leden worden bewaard voor contractuele verplichtingen. Wanneer de persoon deze gegevens          weigert                   te verstrekken aan de vereniging kan toetreding van het lid tot de vereniging worden geweigerd.


 

2.3          Bijzondere persoonsgegevens (eventuele medische gegevens) van leden worden via de gezondheidsverklaring gecommuniceerd met de vereniging. De bijzondere gegevens worden in overeenkomst met het Examen Reglement gebruikt om de veiligheid van de leden te waarborgen tijdens het deelnemen aan opleidingen en het afleggen van examens.

 

Art. 3     Ontvangers en bewerkers van de persoonsgegevens.
3.1          Binnen de vereniging kunnen de persoonsgegevens (gedeeltelijk of geheel) worden ingezien en bewerkt door:

-Het bestuur
-De ledenadministratie
-De technische commissie
-Commissie Waterhulpverlening
-Websitebeheer
-PR-Commisie

3.2          Het bestuur (beschreven en aangesteld conform de statuten van de vereniging) heeft toegang tot alle persoonsgegevens van de leden.

3.3          De ledenadministratie (aangesteld door het bestuur) is verantwoordelijk voor het invoeren van de persoonsgegevens (bijzondere persoonsgegevens uitgezonderd) van de leden in Sportlink (later meer informatie).

3.4          De technische commissie (aangesteld door het bestuur) heeft toegang tot de persoonsgegevens van de leden voor het opstellen van groepsindelingen en het communiceren met de leden en/of wettelijk vertegenwoordigers. Bijzondere persoonsgegevens worden ook door de technische commissie verwerkt.        

3.5          Commissie Waterhulpverlening (aangesteld door het bestuur) heeft toegang tot de persoonsgegevens van de leden voor het opstellen van groepsindelingen en het communiceren met de leden en/of wettelijk vertegenwoordigers.

3.6          Websitebeheer (aangesteld door het bestuur) heeft toegang tot de emailadressen en namen van leden die zijn ingeschreven op de website of nieuwsbrief voor het onderhouden van deze systemen. Bij lid worden van de vereniging wordt er een account aangemaakt op de website voor leden. Ook worden zij ingeschreven in de nieuwsbrief speciaal voor leden. Leden van andere nieuwsbrieven kiezen hier zelf voor en kunnen zich elk moment uitschrijven van deze nieuwsbrieven.

3.8          PR-Commissie heeft toegang tot enkele persoonsgegevens voor het onderhouden van (gepersonaliseerd) contact.

3.9          De vereniging en de KNBRD maakt gebruik van Sportlink voor het opslaan en onderhouden    van de persoonsgegevens. De taak van Sportlink hierbij is conform de Europese privacywetgeving en                  terug te vinden in de bewerkersovereenkomst van sportlink (Sportlink, 2017).
               

Art. 4     Opslag van de persoonsgegevens
4.1         
Opslag van de persoonsgegevens vindt voornamelijk plaats in Sportlink. Hier zijn alle persoonsgegevens, met uitzondering van de bijzondere persoonsgegevens, opgeslagen.
                Inschrijf- en opzeggingsformulieren worden na het overnemen in Sportlink vernietigd door de ledenadministratie.

4.2         Emailadres en eventuele door de personen ingevulde gebruikersnamen worden opgeslagen op de website. Deze server wordt gehost bij Mijndomein Hosting BV. en is voorzien van een              SSL certificaat. Mijndomein Hosting BV. fungeert volgens de AVG wetgeving als subverwerker en belooft de data alleen op te slaan in landen met een passend beveiligingsniveau en die             voldoen aan de overige verplichtingen van de AVG wetgeving. Meer informatie hierover is te vinden in de Algemene Voorwaarden van Mijndomein Hosting BV.
(Mijndomein Hosting BV, 2017)

4.3         De opslag van de bijzondere persoonsgegevens vindt in eerste instantie plaatst op een dubbel gesloten locatie op papier. De vereniging kan echter besluiten om deze papieren                                                  persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk in te voeren op Sportlink om de administratie te   vereenvoudigen.

 

Art. 5     Bewaartermijn en Recht op Inzage, Correctie en Verwijdering.
5.1         
De vuistregel zegt dat alle relevante persoonsgegevens worden bewaard tot het lid zijn volledige lidmaatschap van de vereniging opzegt. Op dat moment worden papieren versies van de                                  persoonsgegevens vernietigd. Een digitale kopie van de (niet bijzondere) persoonsgegevens worden voor het bijhouden van een archief bewaart. De vereniging kan  tussentijds                                                persoonsgegevens verwijderen en/of vernietigen zonder toestemming van het lid wanneer de gegevens niet meer relevant worden geacht. 

5.2          De persoonsgegevens van gemachtigden voor een minderjarig lid, worden bewaard tot:

-het betreffende lid het lidmaatschap opzegt.
-het betreffende lid de gegevens laat omzetten en zelf deze machtiging geeft.
 -de gemachtigde hier om vraagt. Dit kan resulteren in het beëindigen van het lidmaatschap van het betreffende lid. 

5.3          Voor het account op de website en de inschrijvingen op de nieuwsbrieven geldt dat de ingeschrevene zichzelf moet uitschrijven en het account moet verwijderen. Hierna worden ook deze gegevens verwijdert.

5.4          Ieder lid, gemachtigde en wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de voor hem/haar betreffende persoonsgegevens in te zien. Dit wil zeggen:

-Ieder lid kan zijn eigen gegevens inzien.
-Ieder wettelijk vertegenwoordiger kan de eigen persoonsgegevens (indien ook gemachtigde) en de persoonsgegevens van het lid inzien.
-Ieder gemachtigde kan de eigen persoonsgegevens inzien.

5.5          Enkel personen die handels bekwaam zijn voor de wet hebben de mogelijkheid om   persoonsgegevens te laten corrigeren en/of verwijderen. Dit wil zeggen:

-Ieder volwassen lid kan zijn eigen gegevens laten corrigeren en/of verwijderen.
-Ieder wettelijk vertegenwoordiger kan de eigen persoonsgegevens (indien ook gemachtigde) en de persoonsgegevens van het lid laten corrigeren en/of verwijderen. 
-Ieder gemachtigde kan de eigen persoonsgegevens laten corrigeren en/of verwijderen.

5.6          Inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens gebeurt in eerste instantie via de ledenadministratie. Wanneer de ledenadministratie hier om enige reden niet toe in staat is, wordt de taak overgenomen door het bestuur.

5.7          Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan via email worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Het emailadres is te vinden op de website of te vragen aan het bad. De                                              ledenadministratie zal zo snel mogelijk aan het verzoek voldoen met een uiterste termijn van twee weken.

 

Art. 6     Klachten
6.1          Binnen de vereniging is er geen Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Het bestuur draagt hiervoor de verantwoording. Klachten over de omgang met persoonsgegevens kunnen daarom ook gericht worden aan het bestuur van de vereniging. Deze zal de klacht serieus in behandeling nemen en waar nodig aanpassingen maken aan de handelswijzen binnen de vereniging om te voldoen aan de nationale en Europese privacywetgeving.

6.2          Elk persoon waarvan Reddingsbrigade Noptunus over persoonsgegevens beschikt heeft het recht om een klacht in te dienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens wanneer de klacht nog steeds voortduurt, zelfs na het handelen van het bestuur. 

 

Agenda

Geen evenementen

Aangesloten bij:

Social Media: